XXVII sesja Rady Powiatu Zgierskiego

w dniu 2020-12-29, godz. 10:00

1.Otwarcie XXVII sesji Rady Powiatu Zgierskiego.

Głosowanie (Głosowanie testowe)

2.Uwagi do porządku obrad XXVII sesji.

Głosowanie (Wprowadzenie do porządku obrad pkt 21 w...)

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXVI sesji.)

4.Wnioski i oświadczenia radnych.

5.Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opł...)

6.Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Zgierskiego z realizacji rocznego planu kontroli.

Głosowanie (Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjne...)

7.Przyjęcie sprawozdania Przewodniczącego Rady Powiatu Zgierskiego z wykonania planu pracy Rady Powiatu Zgierskiego za 2020 rok.

Głosowanie (Przyjęcie sprawozdania Przewodniczącego...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zgierskiego na lata 2021-2036.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wi...)

9.Przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Zgierskiego na rok 2021.

10.Odczytanie opinii komisji stałych i wniosków radnych do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Zgierskiego na rok 2021.

11.Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do projektu uchwały budżetowej Powiatu Zgierskiego na rok 2021.

12.Odczytanie stanowiska Zarządu w sprawie opinii komisji i wniosków radnych do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Zgierskiego na rok 2021.

13.Dyskusja nad wniesionymi poprawkami do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Zgierskiego na rok 2021 i ich głosowanie.

Głosowanie (Wniosek o wykreślenie §13 ust. 1 pkt 3 p...)Głosowanie (Wniosek - zmiana w zadaniach inwestycyjn...)Głosowanie (Wniosek - zmiana w zadaniach inwestycyjn...)Głosowanie (Wniosek - zmiana w zadaniach inwestycyjn...)Głosowanie (Wniosek - zmiana w zadaniach inwestycyjn...)Głosowanie (Wniosek - zmiana w zadaniach inwestycyjn...)Głosowanie (Wniosek - zmiana w zadaniach inwestycyjn...)Głosowanie (Wniosek - zmiana w zadaniach inwestycyjn...)Głosowanie (Wniosek - zmiana w zadaniach inwestycyjn...)Głosowanie (Wniosek - zmiana w zadaniach inwestycyjn...)Głosowanie (Wniosek o dostosowanie projektu uchwały...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Zgierskiego na rok 2021.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia bu...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Zgierskiego na rok 2021.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia pl...)Głosowanie (Wniosek o wprowadzenie w marcu pkt 2 w b...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „P...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Powiat Zgierski mienia Skarbu Państwa – nieruchomości położonej w gm. Ozorków, obręb Wróblew, składającej się z działek ewidencyjnych numer: 59/1, 73/10 i 73/11.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Powiat Zgierski mienia Skarbu Państwa – nieruchomości położonej w Zgierzu, obręb Z-125, oznaczonej jako działki ewidencyjne numer: 336/2, 337/2 i 536/2.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

19.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Powiat Zgierski mienia Skarbu Państwa – nieruchomości położonej w mieście Głowno, w obrębie G-4 stanowiącej działkę numer 3/1 oraz nieruchomości położonej w mieście Głowno, w obrębie G-7 stanowiącej działkę numer 274/6.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

20.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/193/20 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Zgierskiego na rok 2020.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwa...)

21.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/193/20 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Zgierskiego na rok 2020 – druk B.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwa...)

22.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/192/20 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zgierskiego na lata 2020-2036.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwa...)

23.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wy...)

24.Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Zgierskiego o działalności między sesjami Rady Powiatu.

25.Informacja Starosty Zgierskiego o pracach Zarządu i wykonaniu uchwał Rady w okresie między sesjami.

26.Zamknięcie obrad XXVII sesji Rady Powiatu Zgierskiego.