XXX sesja Rady Powiatu Zgierskiego

w dniu 2021-03-26, godz. 10:00

1.Otwarcie XXX sesji Rady Powiatu Zgierskiego.

Głosowanie (Głosowanie testowe)

2.Uwagi do porządku obrad XXX sesji.

Głosowanie (Wniosek, aby pkt 21 stał się pkt 4 porzą...)Głosowanie (Wniosek, aby pkt 21 stał się pkt 6 porzą...)

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXIX sesji.)

4.Przyjęcie informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Zgierskiego.

Głosowanie (Przyjęcie informacji Państwowego Powiato...)

5.Sprawozdanie Starosty Zgierskiego dot. składowiska na terenie Zakładów Boruta i jego stanie na dzień dzisiejszy po pożarze, jaki wybuchł 25.05.2018 r. oraz składowisk w zarządzie Spółki Eko Boruta w likwidacji. Prezentacja stanowiska Marszałka Województwa Łódzkiego lub jego przedstawiciela, co do tematu uprzątnięcia odpadów po pożarze, o którym mowa w zdaniu pierwszym, jak i w temacie Spółki Eko Boruta w likwidacji.

6.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu finansowego realizacji zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na rok 2021.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia pl...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie określenia maksymalnej wysokości poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu Zgierskiego w 2021 roku.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia ma...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/275/20 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Zgierskiego na rok 2021.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/274/20 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zgierskiego na lata 2021-2036.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Powiatu Zgierskiego za 2020 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłe...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „P...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

14.Przyjęcie rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu.

Głosowanie (Przyjęcie rocznego sprawozdania z działa...)

15.Przyjęcie sprawozdania z realizacji uchwały Nr XVIII/217/20 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego realizacji zadań rehabilitacji społecznej i zawodowej, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na rok 2020.

Głosowanie (Przyjęcie sprawozdania z realizacji uchw...)

16.Przyjęcie sprawozdania z realizacji uchwały Nr XIX/227/16 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Zgierskim na lata 2016 – 2020.

Głosowanie (Przyjęcie sprawozdania z realizacji uchw...)

17.Przyjęcie sprawozdania z realizacji uchwały Nr XIX/228/16 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016– 2020.

Głosowanie (Przyjęcie sprawozdania z realizacji uchw...)

18.Przyjęcie sprawozdania z realizacji uchwały Nr IX/81/19 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Zgierskiego na lata 2019 – 2023.

Głosowanie (Przyjęcie sprawozdania z realizacji uchw...)

19.Przyjęcie sprawozdania z realizacji uchwały Nr XLIII/483/18 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Zgierskim na lata 2018 – 2021.

Głosowanie (Przyjęcie sprawozdania z realizacji uchw...)

20.Przyjęcie sprawozdania z realizacji uchwały Nr XLIII/484/18 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Zgierskim na lata 2018 – 2020.

Głosowanie (Przyjęcie sprawozdania z realizacji uchw...)

21.Oświadczenia i wnioski radnych.

22.Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Zgierskiego o działalności między sesjami Rady Powiatu.

23.Informacja Starosty Zgierskiego o pracach Zarządu i wykonaniu uchwał Rady w okresie między sesjami.

24.Zamknięcie obrad XXX sesji Rady Powiatu Zgierskiego.