XXXII sesja Rady Powiatu Zgierskiego

w dniu 2021-04-30, godz. 10:00

1.Otwarcie XXXII sesji Rady Powiatu Zgierskiego.

Głosowanie (Głosowanie testowe.)

2.Uwagi do porządku obrad XXXII sesji.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXXI sesji.)

4.Oświadczenia i wnioski radnych.

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/275/20 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Zgierskiego na rok 2021.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/274/20 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zgierskiego na lata 2021-2036.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Zgierzu.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Sz...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu Zgierskiego za rok 2020.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów...)

9.Informacja o działalności Centrum Medycznego „Boruta” Sp. z o. o. w Zgierzu z uwzględnieniem wyników finansowych za rok 2020, udziałowców Spółki i działalności Rady Nadzorczej.

10.Przyjęcie sprawozdania z realizacji uchwały Nr XLI/425/13 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Zgierskiego na lata 2013-2020.

Głosowanie (Przyjęcie sprawozdania z realizacji uchw...)

11.Prezentacja dotychczasowej współpracy z samorządami gminnymi, wypracowanie nowych form współdziałania.

12.Przedstawienie przez Zarząd Powiatu informacji dotyczącej aktualnej sytuacji w zakresie bieżącego stanu i utrzymania dróg powiatowych po okresie zimowym w szczególności: 1) sprzątania zalegającego po akcji zimowej piasku w pasach jezdnych i na chodnikach; 2) remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych; 3) odnawiania oznakowania poziomego; 4) harmonogramów czasowych planowanych prac, zakresów oraz przeznaczonych środków finansowych na zadania, o których mowa w punktach 1-3; 5) zestawienia zawartych do tej pory, z uwzględnieniem daty ich podpisania, dotychczas umów na zadania, o których mowa w punktach 1-3; 6) zestawienia rozpoczętych a niezakończonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na zadania, o których mowa w punktach 1-3 z uwzględnieniem daty ich wszczęcia; 7) zestawienia planowanych a jeszcze nie wszczętych postępowań na zadania, o których mowa w punktach 1-3; 8) zestawienia wykonanych i planowanych do realizacji prac na zadaniach, o których mowa w punktach 1-3 siłami własnymi starostwa powiatowego.

13.Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Zgierskiego o działalności między sesjami Rady Powiatu.

14.Informacja Starosty Zgierskiego o pracach Zarządu i wykonaniu uchwał Rady w okresie między sesjami.

15.Zamknięcie obrad XXXII sesji Rady Powiatu Zgierskiego.