XXXIII sesja Rady Powiatu Zgierskiego

w dniu 2021-05-28, godz. 10:00

1.Otwarcie XXXIII sesji Rady Powiatu Zgierskiego.

Głosowanie (Głosowanie testowe)

2.Uwagi do porządku obrad XXXIII sesji.

Głosowanie (Wprowadzenie do porządku obrad punktu 11...)Głosowanie (Wprowadzenie do porządku obrad punktu 12...)Głosowanie (Wprowadzenie do porządku obrad punktu 13...)

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXXII sesji.)

4.Oświadczenia i wnioski radnych.

5.Podjęcie uchwały w sprawie „Programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy Powiatu Zgierskiego na lata 2021-2025”.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie „Programu pro...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Powiatu Zgierskiego pod nazwą: Strategia Rozwoju Powiatu Zgierskiego 2030” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Rozwoju Powiatu Zgierskiego”.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Pr...)Głosowanie (Wniosek o zdjęcie z porządku obrad pkt 6...)Głosowanie (Wniosek o zamknięcie dyskusji.)

7.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Powiat Zgierski mienia Skarbu Państwa – nieruchomości położonej w mieście Głowno, w obrębie G-7 stanowiącej działki ewidencyjne nr 274/3, nr 274/8, nr 274/12.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Powiat Zgierski mienia Skarbu Państwa – nieruchomości położonej w gminie Stryków, w obrębie Nowostawy Górne, stanowiącej działki ewidencyjne nr 2/1, nr 99/1, nr 100/1, nr 103/1.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Powiat Zgierski mienia Skarbu Państwa – nieruchomości położonej w gminie Stryków, w obrębie Nowostawy Górne, stanowiącej działki ewidencyjne nr 87/1, nr 93/1.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Powiat Zgierski mienia Skarbu Państwa – nieruchomości położonej w gminie Stryków, w obrębie Nowostawy Górne, stanowiącej działkę numer 101/1.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/275/20 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Zgierskiego na rok 2021.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/274/20 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zgierskiego na lata 2021-2036.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

13.Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę nr XXI/241/20 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 5 sierpnia 2020 r.

Głosowanie (13. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę...)

14.Przyjęcie rocznego sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Zgierzu i informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Głosowanie (Przyjęcie rocznego sprawozdania z działa...)Głosowanie (Wniosek o zdjęcie z porządku obrad pkt 1...)

15.Przyjęcie informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych Powiatu Zgierskiego.

Głosowanie (Przyjęcie informacji Komendanta Powiatow...)

16.Przyjęcie sprawozdania z realizacji uchwały Nr XV/186/19 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2020-2024 pod nazwą „Bezpieczny Powiat Zgierski”.

Głosowanie (Przyjęcie sprawozdania z realizacji uchw...)

17.Przyjęcie sprawozdania z realizacji uchwały Nr XIV/165/19 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Zgierskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

Głosowanie (Przyjęcie sprawozdania z realizacji uchw...)

18.Przyjęcie sprawozdania z realizacji uchwały nr XXXVIII/408/17 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 27 października 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego powiatowego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2018-2020.

Głosowanie (Przyjęcie sprawozdania z realizacji uchw...)

19.Informacja o przebiegu oraz stopniu zaawansowania prac związanych z pozyskiwaniem środków pomocowych na planowane zadania inwestycyjne w Powiecie Zgierskim.

20.Przedstawienie raportu o stanie Powiatu Zgierskiego za rok 2020.

21.Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Zgierskiego o działalności między sesjami Rady Powiatu.

22.Informacja Starosty Zgierskiego o pracach Zarządu i wykonaniu uchwał Rady w okresie między sesjami.

23.Zamknięcie obrad XXXIII sesji Rady Powiatu Zgierskiego.