XXXIV sesja Rady Powiatu Zgierskiego

w dniu 2021-06-25, godz. 10:00

1.Otwarcie XXXIV sesji Rady Powiatu Zgierskiego.

Głosowanie (Głosowanie testowe)

2.Uwagi do porządku obrad XXXIV sesji.

Głosowanie (Wprowadzenie do porządku obrad punktu 7...)Głosowanie (Wprowadzenie do porządku obrad punktu 8...)

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji.)

4.Oświadczenia i wnioski radnych.

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/275/20 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Zgierskiego na rok 2021.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)Głosowanie (Wniosek o przerwę w obradach.)

6.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przekazania s...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przekazania s...)Głosowanie (Wniosek o zdjęcie z porządku obrad pkt 6...)

8.Rozpatrzenie raportu o stanie Powiatu Zgierskiego za rok 2020.

9.Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Zgierskiego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufani...)

10.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powiatu Zgierskiego za rok 2020 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2020 - przedstawienie sprawozdania finansowego Powiatu Zgierskiego za rok 2020 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Powiatu Zgierskiego za rok 2020.

11.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powiatu Zgierskiego za rok 2020 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2020 - przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2020 wraz z mieniem powiatu.

12.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powiatu Zgierskiego za rok 2020 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2020 - przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2020.

13.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powiatu Zgierskiego za rok 2020 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2020 - przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Zgierskiego z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2020 i wniosku do Rady Powiatu Zgierskiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Zgierskiego za rok 2020.

14.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powiatu Zgierskiego za rok 2020 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2020 - przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Zgierskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Zgierskiego za rok 2020.

15.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powiatu Zgierskiego za rok 2020 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2020 - przedstawienie opinii stałych komisji Rady Powiatu Zgierskiego do sprawozdania finansowego Powiatu Zgierskiego za rok 2020 i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2020.

16.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powiatu Zgierskiego za rok 2020 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2020 - dyskusja.

17.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Zgierskiego za rok 2020 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2020.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Zgierskiego za rok 2020.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia ab...)Głosowanie (Wprowadzenie do porządku obrad pkt 19 w...)Głosowanie (Wprowadzenie do porządku obrad pkt 20 w...)

19.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/275/20 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Zgierskiego na rok 2021.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

20.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/274/20 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zgierskiego na lata 2021-2036.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

21.Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Zgierskiego z realizacji rocznego planu kontroli.

Głosowanie (Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjne...)

22.Przyjęcie sprawozdania z realizacji uchwały Nr XVI/169/08 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.

Głosowanie (Przyjęcie sprawozdania z realizacji uchw...)

23.Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Zgierskiego o działalności między sesjami Rady Powiatu.

24.Informacja Starosty Zgierskiego o pracach Zarządu i wykonaniu uchwał Rady w okresie między sesjami.

25.Zamknięcie obrad XXXIV sesji Rady Powiatu Zgierskiego.