XVIII seja Rady Powiatu Zgierskiego

w dniu 2020-04-24, godz. 10:00

1.Otwarcie XVIII sesji Rady Powiatu Zgierskiego

2.Uwagi do porządku obrad XVIII sesji.

Głosowanie (Uwagi do porządku obrad XVIII sesji - Wp...)Głosowanie (Uwagi do porządku obrad XVIII sesji - Wp...)Głosowanie (Uwagi do porządku obrad XVIII sesji - Wp...)

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.)

4.Oświadczenia i wnioski radnych.

5.Przyjęcie informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Zgierskiego.

Głosowanie (Przyjęcie informacji Państwowego Powiato...)

6.Przyjęcie rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu.

Głosowanie (Przyjęcie rocznego sprawozdania z działa...)

7.Przyjęcie sprawozdania z realizacji uchwały Nr VII/67/19 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego realizacji zadań rehabilitacji społecznej i zawodowej, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na rok 2019.

Głosowanie (Przyjęcie sprawozdania z realizacji uchw...)

8.Przyjęcie sprawozdania z realizacji uchwały Nr XIX/227/16 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Zgierskim na lata 2016 – 2020.

Głosowanie (Przyjęcie sprawozdania z realizacji uchw...)

9.Przyjęcie sprawozdania z realizacji uchwały Nr XIX/228/16 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2020.

Głosowanie (Przyjęcie sprawozdania z realizacji uchw...)

10.Przyjęcie sprawozdania z realizacji uchwały Nr IX/81/19 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Zgierskiego na lata 2019 – 2023.

Głosowanie (Przyjęcie sprawozdania z realizacji uchw...)

11.Przyjęcie sprawozdania z realizacji uchwały Nr XLIII/483/18 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Zgierskim na lata 2018 – 2021.

Głosowanie (Przyjęcie sprawozdania z realizacji uchw...)

12.Przyjęcie sprawozdania z realizacji uchwały Nr XLIII/484/18 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018 – 2020.

Głosowanie (Przyjęcie sprawozdania z realizacji uchw...)

13.Informacja o działalności Centrum Medycznego „Boruta” Sp. z o.o. w Zgierzu z uwzględnieniem wyników finansowych za rok 2019, udziałowców Spółki i działalności Rady Nadzorczej.

14.Przyjęcie sprawozdania z realizacji uchwały Nr XLI/425/13 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Zgierskiego na lata 2013 – 2020.

Głosowanie (Przyjęcie sprawozdania z realizacji uchw...)

15.Prezentacja dotychczasowej współpracy z samorządami gminnymi, wypracowanie nowych form współdziałania.

16.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Zgierskiego w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia reg...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu Zgierskiego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statut...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu Zgierskiego za rok 2019.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów...)

19.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu finansowego realizacji zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na rok 2020.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia pl...)

20.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Powiatu Zgierskiego za 2019 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłe...)

21.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/193/20 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Zgierskiego na rok 2020.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

22.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/192/20 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zgierskiego na lata 2020-2028.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

23.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Zgierskiego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

24.Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Zgierskiego o działalności między sesjami Rady Powiatu.

25.Informacja Starosty Zgierskiego o pracach Zarządu i wykonaniu uchwał Rady w okresie między sesjami.

26.Zamknięcie obrad XVIII sesji Rady Powiatu Zgierskiego.