XX sesja Rady Powiatu Zgierskiego

w dniu 2020-06-24, godz. 10:00

1.Otwarcie XX sesji Rady Powiatu Zgierskiego.

2.Uwagi do porządku obrad XX sesji.

Głosowanie (Wprowadzenie do porządku obrad pkt 24 w...)

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.)

4.Oświadczenia i wnioski radnych.

5.Rozpatrzenie raportu o stanie Powiatu Zgierskiego za rok 2019.

6.Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Zgierskiego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufani...)

7.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powiatu Zgierskiego za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2019 - przedstawienie sprawozdania finansowego Powiatu Zgierskiego za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Powiatu Zgierskiego za rok 2019.

8.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powiatu Zgierskiego za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2019 - przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2019 wraz z mieniem powiatu.

9.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powiatu Zgierskiego za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2019 - przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2019.

10.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powiatu Zgierskiego za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2019 - przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Zgierskiego z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2019 i wniosku do Rady Powiatu Zgierskiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Zgierskiego za rok 2019.

11.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powiatu Zgierskiego za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2019 - przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Zgierskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Zgierskiego za rok 2019.

12.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powiatu Zgierskiego za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2019 - przedstawienie opinii stałych komisji Rady Powiatu Zgierskiego do sprawozdania finansowego Powiatu Zgierskiego za rok 2019 i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2019.

13.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powiatu Zgierskiego za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2019 - dyskusja.

14.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Zgierskiego za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2019.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Zgierskiego za rok 2019.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia ab...)

16.Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Zgierskiego z realizacji rocznego planu kontroli.

Głosowanie (Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjne...)

17.Przyjęcie sprawozdania z realizacji uchwały Nr XVI/169/08 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.

Głosowanie (Przyjęcie sprawozdania z realizacji uchw...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

19.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy komisji stałej Rady Powiatu Zgierskiego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy...)

20.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu Zgierskiego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statut...)

21.Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwi...)

22.Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m instrumentem płatniczym.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia...)Głosowanie (Wniosek, aby paragraf 3 otrzymał brzmien...)

23.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/193/20 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Zgierskiego na rok 2020.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

24.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/193/20 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Zgierskiego na rok 2020 - druk B.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

25.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/192/20 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zgierskiego na lata 2020 – 2028.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

26.Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Zgierskiego o działalności między sesjami Rady Powiatu.

27.Informacja Starosty Zgierskiego o pracach Zarządu i wykonaniu uchwał Rady w okresie między sesjami.

28.Zamknięcie obrad XX sesji Rady Powiatu Zgierskiego.